dorothy.jpg

dorothy.jpg Sketches of Dot's baby Dorothy.
DATE: 1996-11-22
FILESIZE: 92,991 bytes
IMAGE SIZE: 609x791 pixels