kingyakkoi.gif

kingyakkoi.gif Sketch for the royal portrait of King Yakko I of Anvilania.
DATE: 1998-05-18
FILESIZE: 25,312 bytes
IMAGE SIZE: 388x500 pixels